vectorworks

Czym jest Vectorworks? Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka prosta. Vectorworks tak naprawdę jako koncern istnieje od 1985 r. Dziś firma może pochwalić się liczbą 650 000 projektantów, którzy to używają oprogramowania stworzonego przez Vectorworks. Całą filozofię produktów służących do programowania przestrzeni, scen oświetlenia i innych urządzeń można ująć w prostych słowach: to środowisko ma stanowić wsparcie dla projektantów w wychwytywaniu pomysłów, wspieraniu innowacji, skutecznej komunikacji i realizacji wizji. Dziś w „Pod lupą” postaram się przybliżyć różne warianty oprogramowania oferowanego przez Vectorworks.

[fusion_dropcap boxed=”no” boxed_radius=”” class=”” id=”” color=”#0a0304″]W[/fusion_dropcap]łaściwie wśród produktów tej firmy oferujących zaawansowane projektowanie przestrzenne można wyróżnić cztery najważniejsze grupy. Będzie to Landmark, Spotlight,Architect oraz Fundamentals. Nas jako branżę AV będzie interesowało oprogramowanie Spotlight. Zanim szerzej przedstawię Spotlight, na chwilę pochylmy się nad inny-mi propozycjami Vectorworks. Wszak firma oferuje jeszcze szereg innych produktów. Przykładem jest środowisko pracy Designer. To intuicyjne narzędzie skupia właściwie wszyst-kie dziedziny, takie jak architekturę, aranżacje przestrzenne czy specjalistyczne projekty branży scenicznej i AV. Desi-gner umożliwia szkicowanie, modelowanie i opracowanie wizualizacji w jednym. Dalej w ofercie znajdziemy opro-gramowanie o nazwie Vision służące do preprogrammin-gu oświetleniowych urządzeń scenicznych. Opracowano też dodatek dla Spotlight o nazwie Braceworks. Służy on do dokładnych wyliczeń obciążeń konstrukcji scenicznych. 

W kilku słowach o Landmark, Architect oraz Fundamentals 
Projektowanie przestrzeni i tworzenie nowego krajobra-zu to zadanie dla Landmarka. Właściwie w tym programie można zawrzeć wszystkie elementy krajobrazowe, także szczegóły dotyczące irygacji. Architect to również kom-pleksowe narzędzie, które jest w stanie przetworzyć i po-wiązać ze sobą wszystkie dane architektoniczne np. przy projektowaniu budynku. To chyba najbardziej elastyczne narzędzie, gdzie jest możliwe szkicowanie, modelowanie projektowe. Zastosowano tu silnik służący do modelowa-nia przestrzennego, obsługiwany przez Siemens Parasolid. Vectorworks zadbał również o chmurę, która umożliwia łatwe udostępnianie plików pomiędzy członkami zespo-łu w przypadku większych biur projektowych. Docelowo projekty można udostępniać również klientom za pomocą aplikacji mobilnej Vectorworks Nomad. Tyle o produktach dodatkowych.
Spotlight
Scena, scenografia, konstrukcje sceniczne, urządzenia oświetleniowe i multimedia. To wszystko możemy od-wzorować za pomocą Spotlight. Ale co to znaczy „odwzo-rować”? Zaprojektować? Też, ale nie tylko. Projekt może dotyczyć całej przestrzeni, a z wspomnianym dodatkiem Braceworks upewnimy się, że konstrukcja sceniczna nie jest nigdzie przeciążona i została „zbudowana” w spo-sób poprawny. Skoro mamy scenę i konstrukcję, możemy na niej umieścić elementy scenograficzne. Dalej mogą znaleźć się tutaj np. ekrany LED czy urządzenia oświetle-niowe. Cały projekt oczywiście możemy obejrzeć i napawać się jego kształtem, oglądając go z każdej możliwej strony. Ale to nie wszystko. Projekt można uruchomić. Co to zna-czy? Dla pełnej wizualizacji, mając do dyspozycji sterow-nik oświetlenia scenicznego, możemy realnie ocenić, jak w danej przestrzeni (w tym wypadku na zaprojektowanej wcześniej scenie) będą zachowywać się urządzenia oświe-tleniowe konkretnych producentów. Jest to nieodzowne narzędzie w pracy lighting designerów czy innych twór-ców wizualnych.
Vectorworks i edukacja
Szalenie istotne są działania edukacyjne prowadzone przez firmę na szeroką skalę. Każda uczelnia może zawrzeć umowę z Vectorworks i korzystać z licencji edukacyjnych oprogramowania. Tu korzyść dla przyszłych adeptów ar-chitektury czy designu scenicznego jest nieoceniona. Jest to jedna z niewielu firm, która udostępnia tak zaawanso-wane narzędzia dla szkół. Warto też wspomnieć, że Vec-torworks jest jedną z trzech firm, która wdrożyła standard GDTF. Cóż to takiego? To nic innego jak General Device Type Format. Standard ten pozwala na pracę sterowników oświetlenia, urządzeń oświetleniowych oraz środowisk wirtualnych, takich jak oprogramowanie Vectorworks w jednym spójnym formacie. Taka unifikacja była potrzeb-na całej branży już od dawna, zatem liczymy na to, iż do tej inicjatywy przyłączą się kolejni producenci.

TEKST: Paweł Murlik, AVIntegracje